Ekspertyzy budowlane, opinie techniczne

Specjalistyczna ocena stanu technicznego budynku lub obiektu budowlanego może przybrać jedną z dwóch form. Pierwsza to opinia techniczna w Warszawie, a druga ekspertyza techniczna budowlana w Warszawie. Potrzeba zgłoszenia się do specjalisty zachodzi na przykład wtedy, gdy na budynku pojawiają się zarysowania, czy ugięcia. Ekspertyza techniczna budowlana lub opinia techniczna może Ci być potrzebna również w sytuacji, gdy chcesz przeprowadzić modernizację budynku. Może ona polegać między innymi na jego przebudowaniu, rozbudowaniu, czy nadbudowaniu. Zmiana sposobu użytkowania, czy legalizacja samowoli budowlanej też mogą być podstawą do konieczności wydania opinii lub ekspertyzy technicznej budowlanej w Warszawie.

Na jakiej podstawie wydaje się opinie techniczne i ekspertyzy budowlane w Warszawie?

Przy sporządzaniu tego rodzaju dokumentów, bierze się pod uwagę następujące elementy:

 • dokładne oględziny obiektu budowlanego;
 • analiza dokumentacji projektowej budowlanej lub podwykonawczej;
 • analiza dokumentacji technicznej;
 • wykonanie badań i obliczeń.

Na czym polega opinia techniczna w Warszawie?

Celem opinii technicznej w Warszawie jest określenie, przeanalizowanie i zinterpretowanie stanu projektowanego lub rzeczywistego budynku. Może się ona odnosić również tylko do jego elementów, na przykład poszczególnych ścian. Opinię techniczną opracowuje się na podstawie dokładnych oględzin obiektu budowlanego, przeanalizowania i zinterpretowania wszystkich dostępnych na daną chwilę dokumentów projektowych.

Poza tym, odpowiednio i wnikliwie sporządzona opinia techniczna, powinna dawać odpowiedź na pytanie, czy zamierzona modernizacja budynku, na przykład wyburzenie ścianki działowej, jest w ogóle możliwa z punktu widzenia technicznego. Dodatkowo, w takiej opinii powinna się znaleźć informacja, czy taka modernizacja nie jest zbyt kosztowna, na przykład w odniesieniu do wartości budynku. Opinia techniczna w Warszawie może również zawierać wniosek, że konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy technicznej, która jest o wiele bardziej zaawansowana.

Opinie techniczne są wymagane:

 • w przypadku prowadzenia postępowania w PINB;
 • rozbiórki ścian działowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych, ZGN, Wspólnot Mieszkaniowych;
 • w wielu innych sytuacjach.

Czym od niej różni się ekspertyza techniczna w Warszawie?

Mamy tutaj do czynienia ze studium przyczynowo – skutkowe stanu lub zdarzenia technicznego obiektu. Jego najważniejszym zadaniem jest określenie obecnego stanu technicznego budynku. W ekspertyzie technicznej w Warszawie muszą się również znaleźć przyczyny pojawiania się tego rodzaju nieprawidłowości. Ekspertyza techniczna ma o wiele szerszy zakres niż omówiona już wcześniej opinia techniczna. Opiera się nie tylko na przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i oględzinach obiektu budowlanego. Jej obligatoryjnym elementem są następujące czynności: badania materiałów;

 • pomiary ugięć, przemieszczeń konstrukcji;
 • konieczne obliczenia wytrzymałości fundamentów, stropów, ścian i innych elementów konstrukcyjnych;
 • inwentaryzacja uszkodzeń;
 • ocena rozwiązań technologicznych i określenie związków przyczynowo – skutkowych ocenianego zdarzenia.

Ekspertyzę techniczną w Warszawie wykonuje się specjalnie po to, żeby znaleźć rozwiązanie, dowiedzieć się, co dalej można zrobić w konkretnej sytuacji. Ekspertyzy techniczne czy też ekspertyzy budowlane zazwyczaj realizuje się w odniesieniu do starszych obiektów budowlanych, które wymagają działań wzmacniających i naprawczych. Ekspertyzę można wykonać również w sytuacji, gdy wykonawca robót budowlanych się nie sprawdził i są podstawy do ubiegania się o odszkodowanie.

Ekspertyzy techniczne są wymagane:

 • przez PINB m.in. przy postępowaniu legalizacji samowoli budowlanej;
 • przy zmianie sposobu użytkowania do Wydziału Architektury;
 • w wielu innych przypadkach.

Ekspertyza zmiana sposobu użytkowania Warszawa – kiedy jest potrzebna?

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części musi zmieniać warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Wymagane jest zgłoszenie tego do właściwego organu. Do zgłoszenia trzeba dołączyć między innymi zwięzły opis techniczny oraz ekspertyzę techniczną w Warszawie. Ta ostatnia musi być wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności do wykonywania robót budowlanych.

Ekspertyza legalizacja samowoli budowlanej Warszawa

Po zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 19.09.2020 r. weszło w życie uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowanej. Wystarczy tylko spełnić kilka warunków, aby bez większych kosztów zalegalizować budynek. Odnosi się ona wyłącznie do budynków wybudowanych wcześniej niż 20 lat od daty zgłoszenia legalizacji. Aby rozpocząć procedurę, należy złożyć wniosek PB-15 „Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego” do rejonowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Niezbędne jest dołączenie do niego między innymi ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, określającą czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stanowi zagrożenia. Rzeczoznawca budowlany weźmie pod lupę wówczas czy projekt spełnia wymogi projektu budowlanego oraz oceni konstrukcję budynku.

Opinia dla PINB Warszawa

Opinia dla PINB w Warszawie powinna być sporządzona przez osobę cechującą się wysokim poziomem kwalifikacji zawodowych i posiadaniem wymaganych w ustawie Prawo Budowlane uprawnień. Taka opinia techniczna jest traktowana przed PINB jako opinia biegłego. Podlega ona ocenie z uwzględnieniem wszystkich innych dowodów przedstawionych w postępowaniu.

Opinia rozbiórka ściany Warszawa – kiedy jest niezbędna?

Przy rozbiórce ściany w budynku pierwszym krokiem jest uzyskanie opinii technicznej inspektora nadzoru (niezbędne jest tu wieloletnie doświadczenie) na temat stanu technicznego budynku. Jego zadaniem jest ustalenie, czy ściana nadaje się do wyburzenia. W opinii musi się również znaleźć załącznik graficzny zawierający lokalizację ściany działowej oraz przedstawiający zakres rozbiórki.