Świadectwa energetyczne i badania termowizyjne

Świadectwa energetyczne i badania termowizyjne

 • Co to jest świadectwo energetyczne.
 • Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne
 • Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa energetycznego

Świadectwa energetyczne Warszawa

Co to jest świadectwo energetyczne lub certyfikat energetyczny?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (patrz tekst ustawy o charakterystyce energetycznej) budynku jest dokumentem, który określa wskaźnik energii pierwotnej (EP) czyli obliczeniową wartość zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Analizie poddaje się zużycie energii na potrzeby ogrzewania, uzyskania ciepłej wody, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia pomieszczeń. Dzięki stosowaniu uniwersalnej metodologii obliczeniowej, możliwe jest określenie i porównywanie standardu energetycznego różnych rodzajów budynków. Pozwala to na łatwe określenie zużycia poszczególnych nośników energii co przekłada się na koszty eksploatacji budynku.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne budynku

 • wskaźnik zużycia energii EP, EK i EU
 • współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne
 • sprawność systemów grzewczych
 • zapotrzebowanie na energię budynku
 • zużycie poszczególnych nośników energii
 • zalecenia zmniejszenia zużycia energii

Kiedy jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego:

 • przy sprzedaży nieruchomości
 • przy wynajmie nieruchomości,

Przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej (zwłaszcza w Warszawie) ma na celu poinformowanie nabywcy lub najemcy lokalu o tym, jakie rozwiązania instalacyjno-konstrukcyjne zostały zastosowane w budynkach. Świadectwo jest również wymagane dla budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury  oraz organy administracji publicznej przekracza 250m2 i w których obsługiwani są interesanci. Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest gwarancją bezpieczeństwa lokalu mieszkalnego zarówno dla użytkownika jak i osób trzecich.

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nie ma obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w sytuacji, gdy wykorzystuje się istniejący budynek lub lokal na własny użytek, bez zamiaru jego sprzedawania lub wynajmowania.

Dodatkowo, obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynków, które:

 • podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używane są jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2rok).

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej w Warszawie

Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać właściciele nieruchomości, którzy chcą ją sprzedać lub wynająć. Od 28 kwietnia 2023 roku za brak takiego świadectwa będą obowiązywały bardzo wysokie kary grzywny.

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Rejestr prowadzi Minister Rozwoju i Technologii, jako minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Celem tego rejestru jest zapewnienie spójnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz swobodnego dostępu do wykazów osób uprawnionych sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

W centralnym rejestrze znajdują się informacje dotyczące:

 • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
 • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie?

Aby wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, to należy skontaktować się z firmą zajmującą się przeprowadzaniem audytów i mającą odpowiednie uprawnienia do wydawania tego rodzaju dokumentów. Warto wcześniej sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie osoba znajduje się w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dlaczego wprowadzono świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu promowanie budownictwa efektywnego pod względem energetycznym, oraz oszczędzanie energii w budynkach.

Skąd wziąć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą wystawiać wyłącznie uprawnione do tego osoby. Na rynku znajdziesz wiele firm, które się w tym specjalizują i wykonują wymagane audyty.

Możesz zlecić wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, jeżeli:

 • jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (chcesz go sprzedać lub wynająć);
 • posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu);
 • w przypadku najmu lokalu, przysługuje Ci spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu;
 • jesteś inwestorem. Zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe, przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo możesz otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej.

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie?

Aby móc wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Aby wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy posiadać:

 • uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i być wpisanym do Centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej albo
 • studia wyższe oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w Warszawie?

Tak,  w przypadku, gdy właściciel chce sprzedać lub wynająć nieruchomość. Odnosi się ten obowiązek również do inwestorów indywidualnych, właścicieli budynków, które zostały wybudowane przed 2009 rokiem i przeszły modernizację.

Jaki jest szacunkowy koszt sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w Warszawie?

To zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od powierzchni budynku, obecnych w nim instalacji, czy od dostępności dokumentacji technicznej i lokalizacji. Średni koszt uzyskania takiego dokumentu to od 400 zł do 800 zł dla lokalu mieszkalnego.

Badania termowizyjne budynków oraz lokali mieszkalnych (termowizja domu, termowizja mieszkania)

Dzięki pomocy kamery termowizyjnej, która jest niezwykle przydatna podczas tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej możemy ocenić jakość wykonanych izolacji, zarówno hydro jak i termoizolacji. Wskażemy gdzie są największe straty ciepła tzw mostki termiczne, w których miejscach następuje największa strata cieplna budynku oraz wskażemy punkty wymagające remontu lub docieplenia. Wskażemy też miejsca ewentualnych przecieków i zawilgoceń. Pracujemy dla Spółdzielni, Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców oraz Nabywców w ramach termowizyjnego przeglądu budynku.

Brak świadectwa energetycznego może powodować wiele problemów natury prawnej dlatego tak niezbędne jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Oferujemy nasze usługi w Warszawie.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?