Nadzory budowlane

Nadzory budowlane

 • Kim jest inspektor budowy ?
 • Co to jest nadzór budowlany
 • Inspektor nadzoru budowlanego

Inwestycja budowlana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, usługowym lub jakimkolwiek innym to wieloetapowy, złożony pod względem prawnym oraz realizacyjnym proces, który wymaga ścisłej kontroli. Wielu inwestorów nie posiada specjalistycznej wiedzy potrzebnej do odpowiedniego sprawowania nadzoru nad pracami budowlanymi. Z tego powodu najlepiej skorzystać z usług kompetentnego i doświadczonego Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego (co oferujemy w Warszawie), który zadba o prawidłowy  – zgodny z projektem, aktualnymi standardami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa – przebieg prac. Wykwalifikowany kierownik budowy jest również zabezpieczeniem inwestora przed nieuczciwymi praktykami wykonawców.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego w Warszawie?

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu budowy, w tym ścisłe kontrolowanie pracowników oraz firm odpowiedzialnych za wykonawstwo prac. Do jego podstawowych obowiązków należą:

 • reprezentowanie inwestora na placu budowy – sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z założeniami projektowymi, pozwoleniami na budowę, czy obwiązującymi przepisami,
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót oraz stosowanych materiałów na placu budowy,
 • sprawdzanie i odbiór robot budowlanych zanikających, które będą trudne do weryfikacji na dalszym etapie budowy, np. zbrojenie elementów żelbetowych, izolacje przeciwwilgociowe i inne,
 • potwierdzanie faktycznie zrealizowanych robót oraz usunięcia ewentualnych, stwierdzonych wcześniej wad.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do:

 • wydawania poleceń (notowanych w Dzienniku Budowy) mających na celu usunięcie zaistniałych niezgodności, wykonania niezbędnych prób lub badań oraz przedstawienia stosownych ekspertyz,
 • żądania poprawek lub ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych robót,
 • wstrzymania realizacji inwestycji w przypadku identyfikacji zagrożeń, niezgodności z projektem, nie wdrażania poleceń inspektora nadzoru lub pozwoleniem na budowę.

Nadzór budowy – czy to jest mi w ogóle potrzebne?

Sprawowany na każdym etapie procesu budowlanego nadzór to gwarancja bezpieczeństwa i powodzenia inwestycji. To również pewność, że budynek zostanie wzniesiony terminowo, zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z usług specjalisty, można uzyskać dodatkową, obiektywną ocenę stanu technicznego budynku oraz jakości pracy ekipy wykonawczej.

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów z wieloletnim doświadczeniem oraz uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Świadczymy profesjonalne usługi w Warszawie kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego na każdym etapie realizacji inwestycji. Bierzemy w niej udział już w fazie projektowej, kiedy zapadają najważniejsze decyzje w zakresie planowanego kształtu nieruchomości oraz jej przeznaczenia.

Kierownik budowy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane w art.22 wymienia podstawowe obowiązki jakie należą do Kierownika budowy

 1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;

 2. prowadzenie dokumentacji budowy;
 3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  1. koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
   1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
   2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
  2. koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  3. wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
  4. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
  5. zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10;
 4. wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
 5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
 7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
 9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Art. 25 Prawa budowlanego określa natomiast podstawowe obowiązki tj.

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Należy zaznaczyć, że powyższe obowiązki są tylko podstawowymi obowiązkami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru natomiast usługi naszej firmy nie ograniczamy tylko do tych podstawowych czynności. Ponieważ prowadzenie inwestycji budowlanej rozpoczyna się dużo wcześniej niż „przekazanie placu budowy” Pełniąc funkcję Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (rejon Warszawy) bierzemy udział w realizacji inwestycji już na jej początku tj. w fazie projektowej. Faza projektowa jest etapem, kiedy zapadają najważniejsze decyzje odnośnie przyszłej inwestycji. Dlatego wsparcie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru powinno obejmować okres całego procesu projektowego poprzedzającego rozpoczęcie budowy. Ze stosowania przepisów prawa budowlanego nie zwalnia jednak żadne polecenie kierownika budowy domu, właściciela budowy czy innych interesariuszy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Art. 25 Prawa budowlanego określa natomiast podstawowe obowiązki tj.

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 4. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Należy zaznaczyć, że powyższe obowiązki są tylko podstawowymi obowiązkami Kierownika budowy i Inspektora nadzoru natomiast usługi naszej firmy nie ograniczamy tylko do tych podstawowych czynności. Ponieważ prowadzenie inwestycji budowlanej rozpoczyna się dużo wcześniej niż „przekazanie placu budowy” Pełniąc funkcję Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru (rejon Warszawy) bierzemy udział w realizacji inwestycji już na jej początku tj. w fazie projektowej. Faza projektowa jest etapem, kiedy zapadają najważniejsze decyzje odnośnie przyszłej inwestycji. Dlatego wsparcie Kierownika budowy i Inspektora nadzoru powinno obejmować okres całego procesu projektowego poprzedzającego rozpoczęcie budowy. Ze stosowania przepisów prawa budowlanego nie zwalnia jednak żadne polecenie kierownika budowy domu, właściciela budowy czy innych interesariuszy.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?