Kierownik budowy – co to za zawód i jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za organizację i nadzór nad przebiegiem procesu budowlanego. Do jego zadań należy przede wszystkim protokolarne przejęcie terenu budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie znajdujących się na nim obiektów budowlanych, urządzeń technicznych i stałych punktów osnowy geodezyjnej. Kierownik budowy prowadzi również dokumentację budowy oraz zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu.

Kierownik budowy ma obowiązek zorganizowania i kierowania budową zgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczeństwa i higieny pracy. Do jego zadań należy także koordynowanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, kierownik budowy ma obowiązek wstrzymania robót budowlanych oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

Kierownik budowy ma prawo do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Ma również prawo ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.
Innym ważnym zadaniem kierownika budowy jest zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów zgodnych z Prawem budowlanym. Ponadto, kierownik budowy musi wprowadzać niezbędne zmiany w informacji i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikające z postępu wykonywanych robót budowlanych oraz uniemożliwiać wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

Po zakończeniu robót budowlanych, kierownik budowy ma obowiązek przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego oraz zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Ponadto, musi on uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad oraz przekazać inwestorowi oświadczenie o zgodności obiektu z projektem.

Podsumowując, kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za nadzór nad procesem budowlanym oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z projektem i przepisami. Jego zadania są bardzo zróżnicowane i wymagają nie tylko wiedzy technicznej, ale także organizacyjnej oraz umiejętności koordynacji pracy różnych specjalności.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z projektem i przepisami, kierownik budowy odpowiada za organizację prac budowlanych, w tym koordynowanie działań różnych specjalistów, takich jak ekipy budowlane, projektanci, inżynierowie oraz inspektorzy. Kierownik budowy musi również nadzorować budżet oraz terminy realizacji projektu, a także w razie potrzeby podejmować decyzje dotyczące zmian w projekcie.

Ponadto, kierownik budowy jest również odpowiedzialny za sporządzanie raportów i dokumentacji związanej z procesem budowlanym, takich jak harmonogramy, raporty z postępów prac oraz kosztorysy. W ramach swoich obowiązków musi również koordynować działania zewnętrznych podwykonawców oraz zapewnić, że prace są wykonywane zgodnie z normami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podsumowując, kierownik budowy to osoba o dużej odpowiedzialności, która musi posiadać zarówno wiedzę techniczną, jak i umiejętności organizacyjne, interpersonalne i zarządzania projektem. Jego praca polega na nadzorowaniu procesu budowlanego, koordynowaniu działań różnych specjalistów i zapewnieniu, że prace są realizowane zgodnie z projektem i przepisami.