Kiedy przeglądy techniczne budynków są obowiązkowe? Jaki zakres obejmują? Co powinno się znaleźć w przeglądzie technicznym 5-letnim, a co w corocznym? Warto znać odpowiedzi na te pytania, ponieważ każdy, kto zapomni o takim przeglądzie naraża się na kary finansowe, karę pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Regularne wykonywanie przeglądów technicznych budynków w Warszawie i okolicach zapewnia również bezpieczeństwo ich użytkowania. Obowiązek ich przeprowadzania spoczywa na zarządy lub właścicielu nieruchomości. Przeglądy techniczne mogą być realizowane wyłącznie przez uprawnionych do tego specjalistów. Sprawdź koniecznie, co warto wiedzieć o tego rodzaju kontrolach obiektów budowlanych.

 

Przeglądy okresowe budynków Warszawa i okolice – jak często je wykonywać?

Szczegóły dotyczące okresowych przeglądów budynków, ich zakresu i terminów oraz urządzeń służących ochronie środowiska, możesz znaleźć w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Wynika z nich, że obowiązkowe przeglądy budowlane należy wykonywać:

 • raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2),
 • raz na rok przegląd roczny budynku lub przegląd budowlany roczny dotyczący stanu technicznego budynku,
 • raz na 5 lat przegląd 5 letni budynku lub przegląd pięcioletni budynku,
 • doraźne przeglądy techniczne budynków – każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Możemy wśród nich wymienić na przykład:

 • wyładowania atmosferyczne;
 • wstrząsy sejsmiczne;
 • silne wiatry;
 • intensywne opady atmosferyczne;
 • osuwiska ziemi;
 • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych;
 • pożary lub powodzie.

Wszystkie wymienione powyżej okoliczności muszą uszkodzić budynek lub bezpośrednio narażać go na zniszczenie. Tylko wtedy następuje zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska naturalnego i przegląd jest obowiązkowy. Gdy następuje uszkodzenie obiektu budowlanego, wówczas taki przegląd techniczny budynku potrafi uratować przed konsekwencjami zaniechań.

Przeglądy 5-letnie budynków Warszawa i okolice – co obejmują?

W czasie okresowego, 5-letniego przeglądu budynku sprawdzany jest przede wszystkim, stan techniczny budynku. Specjaliści weryfikują, czy obiekt jest bezpieczny dla osób, które korzystają z niego, nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Przegląd budowlany przeprowadzany raz na pięć lat jest bardzo obszerny i szczegółowy. Zawiera dokładnie sprawdzenie następujących elementów:

 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej pod kątem sprawności przewodnictwa, a także instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacyjnej,
 • wszystkich elementów ścian zewnętrznych;
 • dachów, w tym również ich pokryć,
 • elementów zewnętrznych budynków, na przykład balkonów i balustrad;
 • zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • sprzętu zamontowanego zarówno do ścian, jak i do dachu;
 • przewodów kominowych i wentylacyjnych;
 • elewacji;
 • otoczenia budynku.

Musisz mieć świadomość tego, że przegląd pięcioletni to nie tylko typowe czynności sprawdzające, ale również wykonanie przeglądu rocznego. Pierwszy przegląd techniczny budynku wykonuje się jeszcze zanim zostanie on oddany do użytkowania. Musi on spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Następny przegląd powinno się zrobić nie później niż po roku od przekazania obiektu w ręce właściciela. Natomiast przeglądy 5-letnie w Warszawie i okolicach, wykonuje się standardowo do 31 maja. Po przeglądzie musisz otrzymać specjalny protokół i dokumentację fotograficzną. Aby przegląd był ważny, to specjalista musi się pod nim podpisać.

Przeglądy budynków do ubezpieczenia Warszawa

Ubezpieczenie domu nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia szkody. Dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych najważniejsze jest to, żeby właściciel nieruchomości spełnił wymogi prawa budowlanego dotyczące okresowych przeglądów technicznych budynku. Taki warunek znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Gdy w Twoim domu wybuchnie pożar, to ubezpieczyciel będzie się od Ciebie domagał dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej. Natomiast, jeżeli pożar został wywołany przez sadzę w przewodzie kominowym, to wtedy będzie Ci potrzebny protokół z przeglądu technicznego kominiarskiego. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa, powinieneś pilnować nie tylko terminów ubezpieczenia, ale też przeglądów okresowych budynku.

Pomiary elektryczne 5-letnie Warszawa – jak wyglądają?

Podczas pomiarów elektrycznych pięcioletnich sprawdza się stan techniczny, przydatność użytkową, estetykę budynku i jego otoczenia. Pomiary elektryczne 5-letnie nie należą do obowiązków właścicieli domów jednorodzinnych. W zakres przeglądu elektrycznego wchodzą następujące elementy:

 • ocena sprawności stanu połączeń;
 • sprawdzenie osprzętu;
 • zweryfikowanie zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem;
 • sprawdzenie oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji, w tym aparatów.

UWAGA! Tego rodzaju przegląd techniczny powinien  być wykonywany co najmniej raz na 5 lat. Oznacza, to, że w niektórych przypadkach ta częstotliwość musi być większa. Należy wziąć tutaj pod uwagę takie czynniki, jak na przykład:

 • to, ile lat ma instalacja elektryczna;
 • czy jest narażona na działanie czynników zewnętrznych;
 • to, jakie jest przeznaczenie budynku;
 • wyniki z poprzedniej kontroli.

Co obejmuje przegląd okresowy sanitarny Warszawa?

W zakres przeglądu technicznego sanitarnego 5-letniego wchodzi stan układów służących ochronie środowiska. Są to: instalacje sanitarne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, które służą do odprowadzania ścieków. Przegląd techniczny sanitarny trzeba wykonywać co najmniej raz w ciągu roku. Warto go wykonać również w trosce o dobro środowiska naturalnego.

To już wszystkie przeglądy techniczne, jakie oferujemy w Warszawie i okolicach. Mamy nadzieję, że teraz już nigdy nie przegapisz terminu żadnego z nich.