Świadectwo charakterystyki energetycznej – historia i regulacje

W oparciu o artykuły 6 i 174 traktatu WE, Parlament Europejski uchwalił dyrektywę 2001/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Głównym celem tej dyrektywy jest wprowadzenie systemu oceny jakości energetycznej obiektów budowlanych i systemów technicznych, co w dalszej perspektywie ma przyczynić się do globalnego zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
Dyrektywa ta, zwana w skrócie EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), wprowadza ogólne zasady metodyki obliczania charakterystyki energetycznej budynków oraz minimalne wymagania dotyczące zapotrzebowania na energię dla budynków nowych oraz istniejących, w których przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne.

W maju 2010 r. dyrektywa została zastąpiona nową wersją – 2010/31/UE (recast EPBD). Nowe przepisy nakładają większy nacisk na minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla budynków nowych oraz remontowanych i przebudowywanych. Dyrektywa wprowadza również wytyczne dotyczące minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla systemów ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń w odniesieniu do budynków, ich części elementów lub systemów, które podlegają przebudowie lub modernizacji i wpływają na wskaźniki energetyczne osiągane przez budynek.

Dyrektywa EPBD wprowadza także pojęcie charakterystyki energetycznej budynku jako wartości energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej na pokrycie potrzeb energetycznych budynku związanych z jego znormalizowanym użytkowaniem oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, który jest dokumentem wykonanym przez uprawnioną osobę i zawiera informacje o charakterystyce energetycznej budynku wyznaczonej zgodnie z metodologią zawartą w dyrektywie EPBD.

Dyrektywa EPBD dla budynków projektowanych wymaga przeprowadzenia analiz zdecentralizowanego systemu dostawy energii, opartego na energii odnawialnej, skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczności, ogrzewania i chłodzenia lokalnego lub blokowego (w zależności od możliwości lokalnych) oraz zastosowania pomp ciepła jako rozwiązania racjonalnego ze względów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych.
Dyrektywa wymaga przeprowadzania okresowych kontroli systemów grzewczych, w tym kotłów oraz systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Celem tych kontroli jest zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, szczególnie w przypadku starych systemów o niskiej wydajności lub przewymiarowanych.

W ramach kontroli, kotły opalane nieodnawialnymi paliwami ciekłymi lub stałymi lub innymi nośnikami energii o mocy 20 kW lub większej będą poddawane ocenie wydajności i mocy dostosowanej do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło budynku. Dla kotłów o wydajności ponad 20 kW i starszych niż 15 lat wymagana będzie kontrola całej instalacji grzewczej.

Kotły o wydajności nominalnej powyżej 100 kW będą podlegać kontroli okresowej co 2 lata. Systemy klimatyzacji o efektywnej wydajności znamionowej powyżej 12 kW będą kontrolowane okresowo co 5 lat.
Wdrożenie tych kontroli ma na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa systemów grzewczych, a także ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Charakterystyka energetyczna budynków w polskim prawie.

Charakterystyka energetyczna budynków jest jednym z ważnych wymagań prawa budowlanego w Polsce. W 2008 roku Sejm przyjął nowelizację prawa budowlanego oraz prawa energetycznego i innych ustaw, aby wypełnić przepisy dyrektywy EPBD. W 2014 roku uchwalono Ustawę o charakterystyce energetycznej, która precyzuje wymagania związane z izolacyjnością cieplną oraz oszczędnością energii.

Zgodnie z prawem budowlanym, każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany tak, aby spełniał podstawowe wymagania, w tym odpowiednią charakterystykę energetyczną budynku i racjonalizację użytkowania energii. Wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród budowlanych reguluje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku nowo projektowanych budynków, wymaga się spełnienia minimalnej izolacyjności przegród zewnętrznych oraz minimalnego wskaźnika energii pierwotnej potrzebnej do pokrycia potrzeb budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia elektrycznego. Rozpatruje się również zużycie energii w ciągu całego roku, w tym sezonie letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzania się budynku.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie w marcu 2015 roku, reguluje, w jakich sytuacjach powinno być sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten dotyczy budynków nowych, ich części oddawanych do użytkowania, budynków istniejących lub ich części podlegających sprzedaży lub najmowi, oraz budynków, w których co najmniej 250m2 zajmowanych jest przez organy administracji publicznej, sprawiedliwości lub prokuratury.

Rozporządzenie reguluje również wymagania w zakresie oszczędności energii związane z systemami technicznymi, takimi jak przewody cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej, zasilające i powrotne instalacje wodne centralnego ogrzewania oraz przewody ogrzewania powietrznego. Celem tych wymagań jest utrzymanie strat ciepła na racjonalnie niskim poziomie.

Z obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:

– zabytkowe prawnie chronione na mocy przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

– budynki z wiązane z działalnością religijną i kultu religijnego,

– obiekty tymczasowe przeznaczone do użytkowania krócej niż dwa lata,

– obiekty gospodarcze przeznaczone do gospodarki rolnej,

– budynki gospodarcze i przemysłowe, których zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50kWh/(m2*rok)

– mieszkalne sezonowe, wykorzystywane nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

– obiekty wolnostojące o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2.

Jeśli szukacie Państwo doświadczonej firmy w przygotowywaniu świadectwa charakterystyki energetycznejbudynku, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.