Przeglądy techniczne budynków

Przeglądy techniczne budynków

  • Przeglądy techniczne, elektryczne
  • Pomiary elektryczne
  • Przeglądy okresowe budynków

Regularne dbanie o stan techniczny budynku jest obowiązkiem jego właściciela lub zarządcy. Pozwala to na wykrycie ewentualnych uszkodzeń czy nadmiernego zużycia m.in. elementów konstrukcyjnych. Przeglądy okresowe budynków wykonuje się przynajmniej raz w roku, a niekiedy zaleca się częstsze kontrole (zwłaszcza w Warszawie). Muszą być one zrealizowane przez osobę do tego uprawnioną – takich specjalistów zatrudniamy w naszej firmie i oferujemy profesjonalne przeglądy różnych specjalności. Spełnienie wymogów co do utrzymania obiektów budowlanych daje możliwość ich bezpiecznego użytkowania.

Przeglądy okresowe budynków

Na właścicieli i zarządców m.in. nieruchomości zabudowanych czy komercyjnych nałożony jest ustawowy obowiązek kontroli stanu technicznego konstrukcji. Przeglądy okresowe budynków muszą być przeprowadzane nawet raz na pół roku. Jest to wymagane przy obiektach przekraczających 2000 m2 powierzchni zabudowy. Kontrole półroczne obejmują sprawdzenie stanu elementów konstrukcyjnych. Są one oceniane głównie pod kątem negatywnego wpływu czynników zewnętrznych.
Co pół roku należy też zlecić uprawnionym specjalistom inspekcję stanu obiektów budowlanych, w których powierzchnia dachu przekracza 1000 m2. Mniejsze konstrukcje, w tym domy wolnostojące, podlegają okresowym kontrolom rocznym i pięcioletnim. Przeglądy techniczne budynków tego typu wykonują doświadczeni inżynierowie z naszej firmy w Warszawie – IBMP. Prace w tym zakresie przeprowadzi nasz kompetentny zespół, który korzysta z nowoczesnych, atestowanych narzędzi oraz przyrządów pomiarowych. Przez specjalistów wystawiany jest protokół pokontrolny. Zawarte w nim dane informują o ewentualnych wadach konstrukcyjnych lub innych nieprawidłowościach. Ich wyeliminowanie jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy ocenianej nieruchomości.

Przeglądy instalacji gazowej

Nasza firma wykonuje przeglądy instalacji gazowych. Usterki układu rozprowadzającego gaz ziemny w budynku są groźne ze względu na wybuchowość paliwa. Jest ono również łatwopalne. Nieszczelności na połączeniach rur stanowią przez to poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu. Przeglądy gazowe wykonywane przynajmniej raz w roku pozwalają zapobiec problemom związanym z uszkodzoną instalacją.

Przeglądy instalacji sanitarnych

Właściciele i zarządcy nieruchomości muszą dbać także o stan układów służących ochronie środowiska. Przyjmuje się, że instalacje, które służą ochronie środowiska to instalacje sanitarne, grzewcze, wodno-kanalizacyjne, które służą do odprowadzania ścieków. Z tego względu istotne są również przeglądy instalacji sanitarnej, które oferujemy klientom. Przeglądy w tym zakresie są obowiązkowe przynajmniej raz w roku. W tym wypadku zrealizowanie badania jest ważne także przez wzgląd na ochronę środowiska naturalnego.

Przeglądy wentylacji tzw. kominiarskie

Konieczność wykonania tego typu przeglądów uwarunkowana jest przepisami obowiązującego prawa budowlanego. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach konkretnej nieruchomości – co wynika wprost z art. 62 ustawy. Procedurę tę należy wykonać przynajmniej raz do roku, czym zajmie się nasz profesjonalny zespół. Procedura przeglądu przewodów kominowych jest w Polsce bardzo dobrze znana i związana z cyklicznymi wizytami tzw. kominiarzy.

Poza kwestiami bezpośrednio wynikającymi z przepisów zawsze należy mieć na uwadze bezpieczeństwo obiektu budowlanego jak i całej instalacji przewodów kominowych. Jeżeli istnieje podejrzenie pojawienia się awarii systemu kominowego, to należy reagować tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Za brak przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego może ukarać właściciela budynku mandatem.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym art. 62 ust. 6 przegląd wentylacji grawitacyjnej może przeprowadzać osoba z dyplomem Mistrza kominiarskiego oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi (sanitarne i konstrukcyjno-budowlane) natomiast przeglądy wentylacji mechanicznej już tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi (sanitarne i konstrukcyjno-budowlane). Zwłaszcza jeżeli chodzi o przegląd stanu technicznego instalacji narażonych, warto mieć na względzie osoby z jak najszerszym wachlarzem umiejętności.

Czym grozi niedrożność komina?

Zagrożeń wynikających z wadliwego funkcjonowania systemu kominowego jest wiele. Gromadząca się w przewodach sadza stwarza ogromne ryzyko pojawienia się pożaru.

Ogień na poddaszu wykonanym przede wszystkim z drewna zawsze wywołuje katastrofalne konsekwencje. Niedrożność komina może również spowodować wycofywanie się spalin. Zawarty w ich składzie tlenek węgla to śmiertelne zagrożenie dla domowników. Bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem czy narażeniem zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia bądź środowiska to jedna z najważniejszych przyczyn regularnych przeglądów technicznych przewodów kominowych.

Pomiary elektryczne w budynku i przeglądy instalacji elektrycznej

Przepisy prawa budowlanego informują też o tym, że właściciel nieruchomości odpowiada za zlecenie specjalistom takich czynności jak pomiaryelektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznej. Prace te trzeba wykonać w celu zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania obiektu, a także wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Nasza firma oferuje ich profesjonalną realizację. Okres pomiędzy pomiarami nie powinien przekraczać pięciu lat.

Dodatkowe kontrole muszą zostać przeprowadzone również wtedy, kiedy instalacja była naprawiana, modernizowana lub zakładana na nowo. Realizacji zlecenia może podjąć się jedynie elektryk, którego kwalifikacje oraz doświadczenie pozwalają na przeprowadzanie operacji kontrolno-pomiarowych. Takich specjalistów zatrudniamy w IBMP. Pomiary elektryczne w mieszkaniu lub w domu pozwalają jednoznacznie określić, w jakim stanie technicznym znajdują się najważniejsze elementy, czyli m.in. przewody, gniazdka, przyłącza oraz rozdzielnice. Sprawdzeniu i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe i włączniki różnicowoprądowe.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?