Legalizacaje samowoli budowlanej

Legalizacaje samowoli budowlanej

Zmiana Prawa Budowlanego z 19 września 2020 r wprowadziła możliwość uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych dla budynków ponad 20 letnich. Okres 20 lat liczy się od momentu złożenia wniosku o legalizacje samowoli budowlanych w trybie uproszczonym.

Zmiana Prawa Budowlanego z 19 września 2020 r wprowadziła możliwość uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych dla budynków ponad 20 letnich. Okres 20 lat liczy się od momentu złożenia wniosku o legalizacje samowoli budowlanych w trybie uproszczonym.

Jak udokumentować istnienie samowoli budowlanych ponad 20 lat

Aby potwierdzić, że budynek ma ponad 20 lat należy udokumentować ten fakt poprzez:

– oświadczenie świadków np. sąsiadów nieruchomości,

– zdjęcia archiwalne uzyskane z zasobów geodezyjnych na stronie www.geoportal.gov.pl,

– czasami akceptowane są również zdjęcia budynku wykonane przez właściciela domu i mające ponad 20 lat z pokazaniem budynku.

Należy zaznaczyć, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma prawo nie zaakceptować naszych dowodów, dlatego też udokumentowanie faktu istnienia budynku ponad 20 lat zawsze zależy od tego organu i on może określić jakie dowody są przez PINB akceptowane.

Kolejnym warunkiem wszczęcia przez PINB procedury uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych jest udokumentowanie, że na budynek nie było wydane w przeszłości pozwolenie na budowę. Dlatego po złożeniu wniosku o legalizacje PINB zbiera informację w Starostwach, Urzędach Miast i Gminy czy dla danego budynku posiadają dokumentację świadczącą o tym, że w przeszłości były wydane Decyzje pozwolenia na budowę. Jeśli w wyniku przeprowadzonego zbierania dowodów okaże się, że było wydane w przeszłości pozwolenie na budowę „zalegalizowanie” budynku nie odbywa się w trybie samowoli budowlanej tylko jako zakończenie budowy budynku na które zostało wydane pozwolenie na budowę. Tryb zakończenia budowy budynku dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę ponad 20 lat temu a inwestor nie dysponuje żadnymi projektami, decyzjami należy w takim wypadku ustalić z PINB.

Jeśli w wyniku przeprowadzonego przez PINB procedury zbierania dowodów okaże się, że nie było w przeszłości wydane pozwolenie na budowę to zostaje wszczęte postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej.

Legalizacja samowoli budowlanych – dokumenty Warszawa

W takim wypadku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje postanowienie o dostarczeniu poniższych dokumentów:

– geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca czy stan techniczny budynku

  1. a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
  2. b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym (w czasie budowy) sposobem użytkowania

Geodezyjna inwentaryzacja obiektu budowlanego jest opracowaniem przygotowanym przez geodetę, który dokonuje pomiarów nieruchomości, budynków, instalacji podziemnych i innych elementów występujących na nieruchomości. Niniejsza mapa podlega zatwierdzeniu przez powiatowy organ służby geodezyjny. Czas wykonania mapy geodezyjnej powykonawczej trwa w Warszawie ok 1 miesiąca.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane składa się na aktualnie obowiązującym wzorze dostępnym na stronie Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W przypadku gdy jest więcej niż jeden właściciel to każdy z nich musi złożyć takie oświadczenie lub udzielić pełnomocnictwa do złożenia takiego oświadczenia jednemu ze współwłaścicieli lub pełnomocnikowi.

Ekspertyza techniczna (budowlana)- legalizacja samowoli budowlanych w trybie uproszczonym

Ekspertyza techniczna w Warszawie musi być sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Ekspertyzy budowlanepowinny zawierać poza oceną stanu technicznego budynku również inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektu budowlanego określającą jego podstawowe parametry jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa mieszkalna i niemieszkalna.

Ekspertyza budowlana powinna zawierać jednoznaczne stwierdzenie czy obiekt budowlany:

  1. a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
  2. b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z dotychczasowym lub zamierzonym (w czasie budowy) sposobem użytkowania

Aby dokonać oceny czy budynek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie może się okazać, że należy przeprowadzić w ramach ekspertyzy technicznejobliczenia konstrukcyjne elementów budynku, które potwierdzą, że budynek jest prawidłowo i zgodnie z przepisami wybudowany. Aby dokonać obliczeń konstrukcyjnych to należy dokonać tzw. odkrywek elementów budynku, które wpływają na bezpieczeństwo budynku takich jak:

– fundamenty,

– ściany nośne,

– stropy,

– konstrukcja dachu,

– inne istotne elementy

Bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego poza elementami konstrukcyjnymi to również bezpieczeństwo instalacji i wyposażenia. Dlatego należy też zwrócić uwagę na wentylację, instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, grzewcze i inne w budynku.

Ile trwa legalizacja samowoli budowlanej w trybie uproszczonym?

Po przekazaniu ekspertyzy technicznej wraz z pozostałymi dokumentami PINB w przypadku akceptacji kompletu dokumentów wydaje decyzje legalizacyjną, która jest jednocześnie pozwoleniem na użytkowanie obiektu. Czas oczekiwania zależy od wielu czynników w Warszawie decyzję legalizacji samowoli budowlanej w trybie uproszczonym uzyskuje się w ciągu 2-3 miesięcy.

Natomiast cała procedura od złożenia wniosku o uproszczoną legalizację samowoli budowlanych ponad 20 letnich do uzyskania decyzji legalizacyjnej trwa w Warszawie ok 6-9 miesięcy.

Legalizacja samowoli budowlanej pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego oraz jego sprzedaż. Poza tym pozwala na obniżenie taryfy na energię elektryczną ponieważ często zdarza się, że budynek bez pozwolenia na użytkowanie jest na taryfie energetycznej tzw. budowlanej.

IBMP Ekspertyzy

Zapraszamy do kontaktu

Opinie techniczne

W jakim wypadku są wymagane opinie techniczne

Świadectwa energetyczne

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne

Ekspertyza mykologiczna

Na czym polega ekspertyza mykologiczna

Nadzór budowlany

Co to jest nadzór budowlany? Kim jest inspektor budowy?