Inspektor nadzoru inwestorskiego to kluczowa postać w procesie budowlanym, która odpowiada za kontrolę oraz zapewnienie zgodności realizacji budowy z projektem oraz przepisami prawa oraz normami technicznymi. Jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo oraz jakość wykonania inwestycji, a także zapobieganie potencjalnym błędom i problemom na budowie. Aby pełnić tę rolę skutecznie, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien posiadać wiedzę techniczną, umiejętności analityczne oraz umiejętność sprawnego organizowania pracy i współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w proces budowlany. Dzięki jego zaangażowaniu i profesjonalizmowi, inwestycja może być zrealizowana zgodnie z planem i wymaganiami technicznymi, co ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektu.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie inwestora na budowie. Oznacza to, że inspektor ma za zadanie sprawować kontrolę nad przebiegiem prac budowlanych i zapewnić, że są one wykonywane zgodnie z planem. Inspektor ma również za zadanie kontrolować jakość wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. Ma także prawo żądać poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót oraz wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Kolejnym ważnym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Inspektor jest jednym z kluczowych specjalistów w procesie budowy, który odpowiada za jakość i zgodność z projektem wykonywanych prac.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bardzo ważną rolę w procesie budowy, ponieważ to on odpowiada za jakość i zgodność z projektem wykonywanych prac. Jednym z jego głównych obowiązków jest sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikają. Jest to bardzo ważne zadanie, ponieważ po ukończeniu prac budowlanych nie będzie już możliwe wykonanie kontroli jakości.

Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Ma to na celu upewnienie się, że wykonane prace są zgodne z wymaganiami technicznymi i że są w pełni funkcjonalne. Inspektor dokonuje również kontroli jakości wykonanych prac, aby zapewnić, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i że spełniają wymagane normy jakościowe.

Kolejnym ważnym zadaniem inspektora jest przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazanie ich do użytkowania. Inspektor dokonuje szczegółowej kontroli jakości wykonanych prac, aby upewnić się, że są one zgodne z projektem i spełniają wymagane standardy jakościowe. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, inspektor nadzoru inwestorskiego wymaga ich usunięcia przed przekazaniem obiektu do użytkowania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma także obowiązek potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Ma to na celu zapewnienie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i że spełniają wymagane normy jakościowe. Inspektor kontroluje również rozliczenia budowy na żądanie inwestora, aby upewnić się, że inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z niedociągnięć wykonawcy.

Jednym z ważniejszych uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego jest możliwość wydawania polecenia kierownikowi budowy lub kierownikowi robót. Polecenie to może dotyczyć usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlanym.

Ważnym aspektem jest fakt, że polecenia inspektora muszą zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Dziennik ten jest dokumentem, który pełni funkcję archiwalną i zawiera wszelkie informacje na temat przeprowadzonych działań w trakcie realizacji inwestycji budowlanej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiada również uprawnienia do wydawania decyzji nakładających na wykonawców obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożeń. W przypadku braku wywiązania się z tych obowiązków, inspektor może zastosować sankcje w postaci nałożenia kary pieniężnej.

Kolejnym ważnym uprawnieniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest prawo do wymagania przeprowadzenia badań i pomiarów, również tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożeń, inspektor ma prawo do zalecenia wykonania dodatkowych robót lub wymiany elementów, które nie spełniają wymagań norm i przepisów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma również prawo do wglądu w dokumentację związana z realizacją inwestycji budowlanej. W trakcie swojej kontroli, inspektor może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych oraz innych materiałów budowlanych. Dzięki temu, możliwe jest uniknięcie potencjalnych zagrożeń, a budowa realizowana jest zgodnie z normami i przepisami.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Podsumowując, inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bardzo ważną rolę w procesie budowy. Jego zadaniem jest przede wszystkim kontrola jakości wykonanych prac oraz potwierdzenie, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem i spełniają wymagane standardy jakościowe.