Jesteś właścicielem budynku. Dlatego w teorii powinieneś dysponować pełną dokumentacją techniczną. Jednak nie zawsze teoria zgadza się z rzeczywistością, w szczególności w przypadku budynków, które zostały wybudowane wiele lat temu lub ciągle zmieniały właścicieli. Na co dzień pewnie w ogóle się nad tym nie zastanawiasz i taka dokumentacja nie jest Ci potrzebna. Jednak, jeżeli chcesz wystąpić o pozwolenie na przebudowę lub wyremontowanie budynków, to wtedy powinieneś przeprowadzić inwentaryzacje budynków Warszawa.

Co obejmują inwentaryzacje budynków Warszawa?

Inwentaryzacje budynków Warszawa nie są obowiązkowe. Jednak w niektórych sytuacjach może być wyjątkowo przydatna, na przykład wtedy, gdy chcesz rozbudować lub wyremontować dom. Przy rozbudowaniu budynku inwentaryzacja może być szczególnie pomocna w sytuacji, gdy nie dysponujesz jego pełnymi projektem budynku.

Inwentaryzacja domu Warszawa może być bardzo pomocna również dla projektanta. Dzięki niej, o wiele łatwiej będzie mu zaplanować prace remontowane i opracować projekt architektoniczny. Im bardziej szczegółowo zostanie przeprowadzona inwentaryzacja budowlana, tym dokładniejszy projekt architekt będzie mógł stworzyć. W praktyce oznacza to mniej błędów wykonawczych i co za tym idzie mniejsze koszty ogólne remontu.

Inwentaryzację budowlaną lub pomiar powierzchni budynku dobrze jest przeprowadzić również wtedy, gdy planujesz sprzedać nieruchomość lub chcesz dokładnie określić jego powierzchnię użytkową.

Kto może wykonywać inwentaryzacje budynków w Warszawie?

Zależnie od celów, do jakich ma być wykorzystana inwentaryzacja budowlana, jej wykonanie może być przekazane w ręce osoby, która ma praktyczne i podstawowe umiejętności w zakresie mierzenia, obliczania i rysowania obiektów budowlanych. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli inwentaryzacja budynku ma być podstawą do wydania decyzji administracyjnej (np. zaświadczenie o samodzielności lokalu, aktualizacja powierzchni lokalu w Księdze Wieczystej i inne) to należy powierzyć wykonanie tego opracowania osobie z uprawnieniami budowlanymi. Wynika to bezpośrednio z Prawa budowlanego.

Jeżeli inwentaryzację budowlaną chcesz przeprowadzić po to, żeby wykonać projekt przebudowy lub dobudowy do Twojego domu dodatkowych pomieszczeń, to warunkiem jest, aby przeprowadziła ją osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

Wynika to z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Mówi on o tym, że: Do podstawowych obowiązków projektanta należy:1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W praktyce oznacza to, że inwentaryzację budowlaną w celu wykonania projektu przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego musi zgodnie z prawem sporządzić osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie projektowania obiektów budowlanych.

Warto tutaj zwrócić jeszcze uwagę na art. 5 ust. 1 pkt. 1-10 Prawa budowlanego, który mówi o tym, że wykonanie inwentaryzacji  budowlanej właśnie przez taką osobę zagwarantuje zgodność wykonania projektu technicznego obiektu z projektem zagospodarowania działki i zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym artykule zostały bardzo szczegółowo wymienione wszystkie wymogi wobec obiektu budowlanego, w tym między innymi spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.).

Co zawiera inwentaryzacja budynków?

Inwentaryzacja budynków powinna być zrobiona w postaci operatu, który będzie się składać z części opisowej oraz z części graficznej. Ta druga powinna obejmować dokumentację fotograficzną.

W części opisowej muszą się znaleźć:

  • opis techniczny budynku;
  • opis materiałów budowlanych, z których zostały wykonane poszczególne jego elementy:
  • określenie lokalizacji geograficznej i lokalnej budynku.
  • podanie zajmowanej powierzchni działki i obiektu budowlanego.
  • wymienienie charakteru i rodzaju budynku (na przykład budynek mieszkalny, budynek gospodarczy);
  • podanie wysokości budynku.

Natomiast część kartograficzna inwentaryzacji obiektu budowlanego powinna obejmować graficzne rzuty poszczególnych elementów budynku, w tym między innymi: schodów, tarasów, ścieżek oraz innych obiektów typu śmietnik, szambo, studnia, ogrodzenie, podziemne i naziemne przyłącza oraz poziomy budynku z naniesionymi schodami.

Jakie narzędzia pomiarowe stosuje się do inwentaryzacji budynków?

Obecnie w przeprowadzaniu inwentaryzacji budynków niezwykle pomocne są nowe technologie. Coraz częściej do tego celu, wykonując pomiar powierzchni mieszkania Warszawa,  wykorzystuje się skanowanie laserowe 3D. To skuteczna, wysokowydajna i precyzyjna metoda, która umożliwia pozyskiwanie trójwymiarowych danych z otoczenia. Stosuje się ją w szczególności przy budynkach o dużej powierzchni. Skanowanie 3D w znaczącym stopniu skraca czas przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej.

Jeżeli szukasz specjalisty, który przeprowadza inwentaryzację budynków Warszawa, to skontaktuj się z firmą Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński. Od wielu lat przeprowadzamy profesjonalne inwentaryzacje budynków Warszawa.