Przeglądy techniczne budynków Warszawa są obowiązkowe. Wynika to z Prawa budowlanego, a dokładniej z art. 62 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Jakie przeglądy techniczne budynków w Warszawie są obowiązkowe? Jakich dokładnie budynków dotyczą przeglądy techniczne? W jakim terminie powinny być wykonywane? Co wchodzi w skład przeglądów technicznych budynków w Warszawie?

Przegląd techniczny budynków Warszawa – kto ma taki obowiązek?

Za wykonywanie okresowych kontroli budynków odpowiada właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym obie te osoby mają obowiązek użytkować budynek według jego przeznaczenia i wymagań ochrony środowiska. Ich obowiązek to również utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nie mogą doprowadzić do nadmiernego pogorszenia się jego właściwości użytkowych, ani sprawności technicznej.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzania bieżącej konserwacji oraz zlecania obowiązkowych przeglądów okresowych uprawnionym do tego podmiotom.

Kontrole okresowe budynków powinny wykonywać osoby, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje. Obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest ich zlecenie. Natomiast osoby przeprowadzające przeglądy techniczne muszą zgłosić ten fakt na piśmie do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Przeglądy techniczne budynków Warszawa roczne – co obejmują?

Roczne przeglądy techniczne Warszawa odnoszą się do:

 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Kontrola elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne polega na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi: zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, oraz elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich.

Podczas kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, sprawdza się na przykład urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające.

Natomiast kontrola instalacji gazowych oraz przewodów kominowych powinna obejmować sprawdzenie między innymi:

 • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
 • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
 • drożności przewodów kominowych,

Co się dzieje po przeglądzie technicznym nieruchomości?

Jeżeli osoba kontrolująca zauważy jakieś uszkodzenia lub braki, mogące być niebezpieczne dla zdrowia lub życia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. Tak wynika art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Kopię protokołu zawierającego stwierdzone nieprawidłowości osoba kontrolowana musi przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego.Następnie ten organ przeprowadzi kolejną kontrolę, aby sprawdzić, czy te uszkodzenia lub braki zostały zlikwidowane przez właściciela budynku w wyznaczonym terminie.

Przeglądy techniczne budynków 5-letnie – co obejmują?

Przeglądy techniczne budynków co 5 lat zawierają sprawdzenie:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Przeglądy techniczne budynków Warszawa półroczne – jakich obiektów dotyczą?

Odnoszą się one do nieruchomości.  których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2, i obiektach o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.  Należy je wykonać odpowiednio do 31 maja i 30 listopada każdego roku.

Przeglądy techniczne domów jednorodzinnych Warszawa – jak wyglądają?

Właściciele domów jednorodzinnych również mają obowiązek wykonywania przeglądów technicznych:

 • co najmniej raz w roku kontroli stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych i instalacji wentylacyjnych,
 • przynajmniej raz na 5 lat generalnego przeglądu stanu technicznego budynku i związanych z nim instalacji.

Właściciele domów jednorodzinnych nie muszą wykonywać corocznych przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Jednak dla własnego bezpieczeństwa warto go wykonać.

Mają natomiast obowiązek przeprowadzenia przeglądu technicznego kotła co 2 lub 4 lata, w zależności od posiadanej przez niego mocy.

Chcesz zlecić przeprowadzenie profesjonalnego przeglądu technicznego w Warszawie! Skontaktuj się z firmą Inwestycje Budowlane Mariusz Piłczyński.