W 2023 roku było bardzo wiele zmian w Prawie budowlanym. Jedna z nich zajmuje się taką kwestią jest Elektroniczna Książka obiektu budowlanego. Obecnie każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego będzie miał prawo do dokumentowania wpisów dotyczących przeprowadzania remontów, przebudów, przeglądów, badań i kontroli stanu technicznego obiektu w postaci elektronicznej.

Zapisy w nowym systemie

Do realizacji tych celów będzie służył system c-KOB Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki niemu, będziesz mógł założyć i prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego.

Jak możesz ją założyć? W jaki sposób powinieneś ją prowadzić? Jakie wpisy musisz w niej zamieszczać?

Elektroniczna Książka obiektu budowlanego – czego dotyczy?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego jest zbiorem dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń i okoliczności, które mają miejsce w czasie użytkowania obiektu. Jej prowadzenie spoczywa na zarządcy lub właścicielu budynku.

Książka obiektu budowlanego musi być prowadzona również w przypadku obiektów budowlanych, które nie są budynkami, ale ich projekty podlegają obowiązkowej kontroli pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Odnosi się to również do regulacji techniczno-budowlanych.

Kto nie musi prowadzić elektronicznej książki obiektu budowlanego?

Wspomniany wcześniej obowiązek nie dotyczy budynków:

 • mieszkalnych jednorodzinnych;
 • garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej.

Nie odnosi się również do obiektów budowlanych:

 • budownictwa zagrodowego i letniskowego;
 • budynków, które nie wymagają pozwolenia, a tylko zgłoszenia, z wyłączeniem sieci gazowych;
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których prowadzi się książkę drogi lub książkę obiektów mostowego w oparciu o przepisy o drogach publicznych.

Do teraz książka obiektu budowlanego występowała wyłącznie w wersji papierowej. Natomiast od 2023 roku będzie ona obowiązywała w postaci elektronicznej, co jest o wiele prostsze i wygodniejsze w obsłudze.

Jakie wpisy musi mieć e-książka obiektu budowlanego?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek wskazać w książce osobę fizyczną, która będzie odpowiedzialna za jej prowadzenie i za wykonywanie wpisów. Może być to również osoba, która przeprowadza kontrole, na przykład przeglądy okresowe budynków Warszawa.

Wpisu, który obejmuje między innymi: przeglądy techniczne budynków Warszawa należy dokonać bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 7 dni, od momentu, gdy zaistniały okoliczności dotyczące wpisu.

Czym jest aplikacja e-KOB?

W dniu 5 lutego 2022 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podpisał umowę na zrealizowanie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego. System e-KOB jest aplikacją, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów dotyczących:

 • informacji o obiekcie budowlanym;
 • informacji o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego;
 • informacji o przeprowadzanych kontrolach;
 • ekspertyz i opinii technicznych dotyczących obiektu budowlanego;
 • robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania;
 • katastrof budowlanych;
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego – kiedy będzie obowiązywać?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego będzie miał obowiązek prowadzenie książki obiektu w wersji elektronicznej dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Wtedy wersja papierowa całkowicie wyjdzie z użycia. Najlepiej, póki te przepisy się nie zmienią było by prowadzić zarówno papierową, jak i elektroniczną książkę obiektu budowlanego.

Abyś mógł założyć i prowadzić książkę obiektu budowlanego w wersji elektronicznej, to powinieneś mieć konto w systemie c-KOB.

Każda Elektroniczna Książka obiektu budowlanego ma w systemie c-KOB swój indywidualny numer. W systemie są dostępne również zabezpieczenia, które mają możliwość zlikwidowania lub zmiany widniejących w niej danych.

Jeżeli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości, to uzyskasz dostęp do c-KOB przez uwierzytelnienie w usłudze Węzła Krajowego (http://login.gov.pl ). Mówiąc wprost, przez Profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Przeglądy techniczne budynków Warszawa – czy powinny się znaleźć w elektronicznej książce?

Zgodnie z prawem w książce obiektu budowlanego musi być uwzględniony:

 • spis protokołów okresowych kontroli stanu technicznego, w jakim znajduje się obiekt;
 • spis protokołów okresowych kontroli stanu technicznego oraz przydatność do użytkowania obiektu.

Przeglądy techniczne budynków Warszawa – co obejmują?

Prawo budowlane nakazuje wykonywanie regularnych przeglądów budynków Warszawa i innego rodzaju obiektów. Przeglądy techniczne budynków Warszawa dzielą się na roczne, w czasie których sprawdzamy stan techniczny budynku, oraz na pięcioletnie.

Systematyczne przeglądy okresowe budynków Warszawa stanowią bardzo dobrą ochronę przed poważnymi usterkami, awariami, a w ostateczności przed wystąpieniem katastrofy budowlanej. Koszt przeglądu budowlanego Warszawa wielokrotnie jest niższy niż napraw, które wynikają z jego zaniedbania.

Przeglądy okresowe budynków Warszawa – co obejmują?

Przeglądy okresowe budynków Warszawa zawierają dokładnie sprawdzenie instalacji elektrycznych, gazowych i kominów. Przeglądy budynków mają za zadanie zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii budowlanej. Dzięki temu, mieszkańcy danego obiektu mogą bezpiecznie go użytkować.

Tego rodzaju przegląd okresowy Warszawa musi być wykonany przez doświadczonego rzeczoznawcę.

Przeglądy budowlane budynków – jak często należy je wykonywać?

 • raz na pół roku (budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2);
 • raz na rok (przegląd roczny budynku) lub przegląd budowlany Warszawa roczny;
 • raz na 5 lat tzw. przegląd 5 letni budynku lub przegląd pięcioletni budynku.

Przeglądy okresowe budynków Warszawa możesz zlecić firmie Inwestycje budowlane Mariusz Piłczyński. Od lat specjalizujemy się w przeglądach technicznych budynków Warszawa oraz w ekspertyzach budowlanych.