W czasie trwania procesu budowlanego, musisz dopilnować bardzo wielu formalności. Jedna z nich polega na dokonaniu oficjalnego, technicznego odbioru domu.

Jeżeli jest to jeszcze przed Tobą, ostatnie wpisy w dzienniku budowy zostały wykonane kilka lat temu, to masz problem. Po pierwsze mieszkasz na placu budowy, a po drugie Twój dom może stać się samowolą budowlaną. W tym drugim przypadku wymagana będzie jej legalizacja.

Budowa domu to długotrwały proces

Rozpoczyna się od stanu zerowego. Następnie przechodzi w stan surowy otwarty i zamknięty. Nas wszystkimi tymi etapami powinien czuwać kierownik budowy. Gdy Twój dom będzie już skończony i gotowy do zamieszkania, to wtedy będziesz musiał dopełnić różnego rodzaju formalności.

Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzić, czy dom został zbudowany prawidłowo. Jak wygląda zakończenie budowy po wielu latach, gdy już mieszkasz w tym budynku, a podstawowe formalności związane z odbiorem nie zostały dopełnione?

Zakończenie budowy po wielu latach – czy jest możliwe?

Zgodnie z prawem, nie możesz mieszkać w takiej nieruchomości. Przez przepisy nadal jest ona traktowana jak plac budowy. Z ustawy Prawo budowlane jasno wynika, że w zależności od warunków pozwolenia na budowę należy zgłosić obiekt do użytkowania lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku domu jednorodzinnego standardowo potrzebne jest zebranie wymaganej dokumentacji. Następnie musisz ją przekazać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, żeby zgłosić zakończenie wybudowania domu.

Na szczęście, istnieje możliwość odebrania domu nawet po wielu latach od zakończenia budowy. wydana decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Takie same przepisy odnoszą się do sytuacji, gdy budowa domu została przerwana na dłużej niż 3 lata. Jeżeli wygasła udzielona wcześniej decyzja o pozwoleniu na budowę, dom został wybudowany, ale nikt go nie odebrał, to taka inwestycja jest traktowana jak samowola budowalna.

Wtedy masz obowiązek nie tylko zgłosić zakończenie budowy ale również przeprowadzić legalizację powstałego budynku.

Jak sprawdzić, czy dokonano formalnego odbioru budynku?

Pewnie wiesz, że w życiu są różne przypadku. Czasami ktoś kupi nieruchomość, innym razem otrzyma ją w spadku. Wtedy zrozumiałe jest, że nie zawsze ma pewność, co do tego, czy została ona odebrana w zgodny z prawem sposób.

Jeżeli chcesz to wiedzieć na sto procent, to powinieneś się zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Skieruj do niego wniosek o wydanie zaświadczenia o zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

Co ciekawe, zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, nie musisz być właścicielem nieruchomości, żeby to zrobić. Twoim obowiązkiem jest jedynie wykazać interes prawny.

Koniecznie zwróć uwagę na jeszcze jeden fakt. To, że dany budynek nie ma zawiadomienia o zakończeniu budowy, nie jest równoznaczne z tym, że nie przekazano go do użytkowania. Inspektor nadzoru lub kierownik budowy ma obowiązek dokładnie przeanalizować dostępne archiwa. Może mu to zająć od dwóch do czterech tygodni.

Następnie możesz otrzymać duplikat pisma od odbiorze domu lub dokument zawierający informację, że taki odbiór w ogóle nie został dokonany.

Zakończenie budowy po latach – jakie dokumenty są wymagane?

Gdy chcesz zakończyć budowę domu jednorodzinnego po wielu latach, to musisz zanieść do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wymagane dokumenty. Na ich podstawie Inspektorat Nadzoru Budowlanego może wydać dokument potwierdzający przekazanie budynku do użytkowania.

W tym przypadku jednym z najważniejszych dokumentów jest dziennik budowy. Znajdują się w nim wszystkie czynności, które zostały wykonane na budowie. W dzienniku budowy zapisów mogą dokonywać inwestor, oraz kierownik budowy. Dziennik budowy powinien być w rękach osoby, która użytkuje nieruchomość na co dzień.

Poza dziennikiem budowy, potrzebujesz:

  • oświadczenia kierownika budowy dotyczącego zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym oraz z uzyskanym uprzednio pozwoleniem na budowę;
  • kopii rysunków wraz z opisem i naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym, jeśli podczas inwestycji dokonano odstępstwa od zatwierdzonego projektu;
  • oświadczenia kierownika o doprowadzeniu terenu budowy do porządku;
  • oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych;
  • protokołów kominiarskich, odbioru instalacji gazowej, prób szczelności instalacji, odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i wykonanych przyłączy;
  • oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zaginięcie Dziennika budowy – co wtedy?

Jeśli podczas budowy obiektu budowlanego doszło do zaginięcia Dziennika budowy czyli dokumentu potwierdzającego przebieg realizacji budowy to należy zlecić opracowanie Ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku i jego zgodności z Projektem budowlanym. Ekspertyzę techniczna sporządza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności. Każdorazowo należy uzyskać wcześniej informację w PINB czy taka forma zastąpienia braku Dziennika budowy będzie zaakceptowana przy zakończeniu budowy..

Utrata lub zaginięcie Projektu budowlanego – co można zrobić?

W przypadku zagubienia Projektu budowlanego, który był podstawą do wybudowania obiektu budowlanego należy zgłosić się do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę i złożyć wniosek o uzyskanie kopii projektu budowlanego. Dzięki uzyskanej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem będziemy mogli po pierwsze sprawdzić czy budynek jest wybudowany zgodnie z projektem, a pod drugie dokonać zgłoszenia zakończenia budowy w PINB.

W ten sam sposób można uzyskać zagubioną decyzję pozwolenia na budowę.

Odbiór domu po 10, 15 i 20 latach

Gdy chcesz odebrać dom po 10 latach, to z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwolenie na inwestycję już wygasło. Wtedy masz obowiązek zalegalizować tę samowolę budowlaną. Jest to możliwe wtedy, gdy wybudowany obiekt lub rozbudowana część są zgodne z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, że dany obiekt musi być zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

Natomiast, gdy chcesz odebrać dom po 15 latach, to musisz zweryfikować zgodność budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i uiścić opłatę legalizacyjną. Gdy minęło już 20 lat od zakończenia budowy, to wtedy stosuje się uproszczone postępowanie legalizacyjne. W takiej sytuacji jesteś zwolniony z wnoszenia opłat i zgodności budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wybudowany budynek nie jest zgodny z projektem budowlanym – co dalej?

W przypadku gdy okaże się, podczas budowy budynku doszło do tzw. zmian istotnych (definicje zawiera prawo budowlane) to należy wykonać Projekt zamienny w stosunku do Projektu budowlanego i nanieść wszystkie zmiany. Projekt zamienny musi być zgodny z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. W zależności od tego czy budowa jest zakończona czy nie to procedurę tą przeprowadza się w Wydziale architektury w Starostwie lub w PINB.

Świadectwa energetyczne a zakończenie budowy po latach

Bez posiadania świadectwa energetycznego, Inspektor nadzoru budowlanego nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia o zakończeniu budowy. Przy zakończeniu budowy domu jednorodzinnego, certyfikat energetyczny jest niezbędnym elementem.

Świadectwo energetyczne jest wykorzystywane do oceny charakterystyki energetycznej budynku, podając wielkość energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem tego budynku.