Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków Warszawa to dokument, o którym jest w ostatnich miesiącach bardzo głośno. Wynika to stąd, że obowiązek jego posiadania odnosi się do wielu właścicieli nieruchomości.

Bez niego nie sprzedasz, ani nie wynajmiesz domu lub mieszkania. Dowiedz się, kto może je wystawić. Kiedy świadectwo jest obowiązkowe i co dokładnie zawiera!

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Warszawa

Fot. Pixabay

Kiedy jest wymagane świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Warszawa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku.

Mówiąc o wiele prościej, jest to ilość energii niezbędnej do prawidłowego działania ogrzewania i wentylacji w lokalu. Do tego, dolicza się jeszcze energię elektryczną potrzebną do przygotowania wody użytkowej, chłodzenia, czy oświetlenia budynku ( w przypadku obiektów przemysłowych).

Świadectwo charakterystyki energetycznej może się odnosić do całego budynku lub jego części. Może tak być na przykład w sytuacji, gdy obiekt ma kilku właścicieli. Poza tym, obowiązek jego posiadania wynika z prawa Unii Europejskiej.

W rezultacie, nie każdy musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Warszawa, ponieważ jest ono potrzebne wyłącznie w określonych sytuacjach. Omówimy je zaraz poniżej.

Nie musisz się interesować tym tematem, jeżeli użytkujesz prywatnie budynek. To znaczy, nie chcesz sprzedawać, ani wynajmować nieruchomości w najbliższym czasie. Natomiast, gdy masz takie plany, to czytaj dalej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Warszawa jest wymagane, gdy lokal lub jego część będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.
Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Warszawa

Fot. Pixabay

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku musi być sporządzone po to, aby następnie przekazać je stronie kupującej lub najmującej lokal.

Kiedy świadectwo musi być publiczne?

Przede wszystkim, tego rodzaju świadectwo charakterystyki energetycznej budynków powinno być również umieszczone w widocznym miejscu w przypadku nieruchomości:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów,
  • o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone).

 

Dodatkowo, jeżeli jesteś inwestorem, to ciąży na Tobie obowiązek załączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 

Ważne! To prawo obowiązuje dopiero od 28 kwietnia 2023 r. Nie dotyczy jedynie domów o powierzchni 70 m2, wybudowanych na cele mieszkalne i na własny użytek.

 

Kto wystawia świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej może sporządzać wyłącznie osoba z uprawnieniami wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Osoba taka musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Trzecim warunkiem jest posiadanie uprawnień budowlanych.

Poza tym, prawo do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynku w Warszawie, mają również niektórzy absolwenci.

Warunkiem jest ukończenie studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera.

Dodatkowo, można również skończyć inne studia, ale też ukończyć studia podyplomowe, których program obejmuje charakterystykę energetyczną budynków, wykonywanie audytów energetycznych budynków, budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii.

Gdzie znajdziesz osoby uprawnione do wystawiania świadectwa?

Wspomniany rejestr znajdziesz pod tym linkiem:  https://rejestrcheb.mrit.gov.pl

W tym rejestrze znajdziesz wykaz:

  • osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
  • osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  • świadectw charakterystyki energetycznej;
  • protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji;
  • budynków, których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zawierający informacje o charakterystyce energetycznej tych budynków oraz ich powierzchni.

 

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynków Warszawa?

Przede wszystkim, wzór świadectwa charakterystyki energetycznej Warszawa określa Minister Inwestycji i Rozwoju. Dlatego w świadectwie energetycznym musi się znaleźć bardzo wiele parametrów technicznych budynku.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że zawiera ono zapotrzebowanie energetyczne, adres, zdjęcie obiektu i dane osoby sporządzającej świadectwo.  Co więcej, przy sporządzeniu świadectwa energetycznego Warszawa, brane są pod uwagę również takie czynniki, jak na przykład: rok budowy, rodzaje przegród budowlanych, sposobu ogrzewania, wentylacji chłodzenia.

Świadectwo sporządza się w formie elektronicznej z podpisem osoby uprawnionej do jego wystawienia. Po drugie, może również na życzenie być wysłane do właściciela w formie papierowej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Warszawa

Fot. Pixabay

Rejestracja świadectwa w centralnym rejestrze – czy jest obowiązkowa?

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw energetycznych budynku Warszawa, mają taki obowiązek.

Gdy spełniają wszystkie wymienione powyżej kryteria, to zanim wystawią pierwsze świadectwo, muszą się wpisać do wykazu. Po drugie, mogą to zrobić podczas wizyty w urzędzie, listownie lub drogą elektroniczną.

Podsumowując, jeżeli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w Warszawie, to zachęcamy Cię do odwiedzenia strony internetowej Inwestycje budowlane Mariusz Piłczyński. Przeprowadzamy również nadzory budowlane.