Od 28 kwietnia 2023 roku zmienią się przepisy w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej. Jednym z celów tych zmian jest zahamowanie procederu, który polega na sprzedaży fałszywych świadectw charakterystyki energetycznej w sieci. Dowiedz się, jakie budynki będą musiały mieć świadectwa energetyczne Warszawa.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej Warszawa będą groziły wysokie kary. Można otrzymać grzywnę w wysokości nawet 5000 złotych. Bardziej restrykcyjne staną się również kontrole ogrzewania i klimatyzacji.

Świadectwa energetyczne Warszawa – co dokładnie się zmieni?

Wspomniane zmiany zostały uwzględnione w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków. Tak naprawdę mają do zrealizowania dwa najważniejsze zadania. Pierwsze z nich to podkreślenie znaczenia świadectwa charakterystyki energetycznej Warszawa.

Drugim celem jest utrudnianie zdobywania przez nieuczciwe osoby świadectw sfałszowanych. Takich ofert niestety nadal jest w sieci internetowej mnóstwo. Czymś zupełnie innym jest otrzymanie świadectwa energetycznego Warszawa w wersji elektronicznej.

Takie świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa zawsze będzie opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpisem osobistym,  podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia do opracowania takiej charakterystyki.

Obecnie za kontrolę prawidłowości sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jest odpowiedzialny minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Świadectwa energetyczne Warszawa

Fot. Pixabay

Świadectwo energetyczne Warszawa – kiedy jest wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa powinieneś dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jego załączenie jest konieczne również w przypadku, gdy składasz wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku.

Natomiast, gdy pragniesz sprzedać nieruchomość lub jej część, to wtedy nad przekazaniem świadectwa charakterystyki energetycznej będzie miał obowiązek czuwać notariusz. Wtedy taki dokument będziesz musiał dołączyć do aktu notarialnego.

Jednak musisz tutaj wiedzieć, czego dokładnie będą dotyczyły zmiany w prawie wprowadzone 28 kwietnia 2023 roku. Będą się one odnosiły wyłącznie do nowopowstałych budynków. Wyjątkiem od tej zasady będą domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

We wszystkich innych przypadkach świadectwo energetyczne Warszawa, będzie wymagane tylko wtedy, gdy w grę będzie wchodziła sprzedaż budynków lub ich części bądź wynajem takich nieruchomości. Zresztą wynika to bezpośrednio ze wspomnianej już wcześniej ustawy.

Świadectwa energetyczne Warszawa

Fot. Pixabay

Kiedy musisz mieć świadectwo charakterystyki energetycznej w Warszawie?

Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystycznej energetycznej budynków sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku jest wymagane w kilku sytuacjach.

Pierwsza z nich występuje wtedy, gdy budynek lub jego część mają zostać zbyte na podstawie umowy sprzedaży. Odnosi się to również do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Świadectwa energetyczne Warszawa muszą sobie wyrobić również osoby, które chcą wynająć lokal.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej w Warszawie odnosi się do: właścicieli, zarządców, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Co ciekawe, z ustawy wynika również, że świadectwo energetyczne może sporządzić najemca na koszt wynajmującego. Do takiej sytuacji może dojść wtedy, gdy wynajmujący nie dopełnił obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej Warszawa.

Wprowadzone na końcu kwietnia przepisy mówią również o tym, że gdy zawrzesz umowę, która będzie powodowała konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, to notariusz będzie musiał go odnotować w akcie notarialnym.

Świadectwa energetyczne Warszawa

Fot.Pixabay

Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego w Warszawie?

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości i nie planujesz jej sprzedawać, ani wynajmować, to jednocześnie nie masz obowiązku sporządzania świadectwa energetycznego w Warszawie.

W ustawie możemy znaleźć jeszcze kilka innych wyjątków. Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa, nie musi być sporządzane również w przypadku budynków, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ten obowiązek nie odnosi się również do:

  • Budynków przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego.
  • Budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej, niż cztery miesiące w roku;
  • Budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw.

Świadectwo energetyczne a kontrola klimatyzacji

Nowe przepisy, które weszły w życie 28 kwietnia 2023 roku, będą się odnosiły również do kontrolowania systemów klimatyzacji i ogrzewania, znajdujących się w budynkach. Zgodnie z nimi właściciel lub zarządca budynku będzie miał obowiązek systematycznego przeprowadzania kontroli budynku w obszarze odpowiedniego funkcjonowania klimatyzacji.

Kontrola będzie dotyczyła nie tylko sprawności samego systemu klimatyzacji, ale również prawidłowość jego dobrania pod względem wymagań chłodzenia budynku i zdolności klimatyzacji do optymalizacji funkcjonowania w standardowych warunkach.

Od tej zasady jest jeden wyjątek. Jeżeli od ostatniej kontroli nie wprowadzałeś żadnych zmian w systemie klimatyzacji, to nie musisz ponownie przejść weryfikacji prawidłowości dopasowania systemu klimatyzacji do budynku.

Kilka słów podsumowania

Od 28 kwietnia 2023 roku w temacie świadectw charakterystyki energetycznej w Warszawie bardzo wiele kwestii uległo zmianom.  Świadectwo charakterystyki energetycznej Warszawa, musisz mieć wyłącznie wtedy, gdy planujesz sprzedać dom lub mieszkanie. Ten obowiązek odnosi się również do osób, które chcą wynająć mieszkanie. Zmieniły się również zasady kontrolowania systemów klimatyzacji w domach.